Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky
dne 18. 6. 2015.
                                                                Mgr. Jana Hlaváčková
                                                                ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14


Zadávací dokumentace veřejné zakázky


Název veřejné zakázky: „Oprava prostor staré MŠ pro družinu“.
Evidenční číslo veřejné zakázky: 01/2015

Zadavatel:
       Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
       zastoupena Mgr. Janou Hlaváčkovou, ředitelkou školy
       Staňkova 327/14, 602 00 Brno-Královo Pole
       tel.: 541 219 992, 541 422 022
       Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hlaváčková, tel.: 604 247 702, 541 219 992
       e-mail: zsstankova@volny.cz

1. Druh veřejné zakázky
1.1. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 210.112,67 Kč bez DPH.

3. Právní režim
Zadavatel s odkazem na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nepostupuje podle tohoto zákona, i když je na něj v textu odkazováno, přičemž je povinen dodržet zásady obsažené v § 6 tohoto zákona.

4. Popis veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava prostor pro družinu: rekonstrukce sociálních zařízení, zřízení 3x nového umyvadla v učebnách, oprava propadlého stropu v jedné z učeben, kompletní výmalba prostor, lokální opravy omítek.

5. Obchodní podmínky
Dle návrhu Smlouvy o dílo 01/2015.

6. Doba a místo plnění:
6.1. Termín zahájení plnění: druhý den po podpisu smlouvy.
Termín ukončení plnění: 10. 8. 2015.
6.2. Místo plnění zakázky: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, budova staré mateřské školy (Staňkova 14).

7. Prohlídka místa plnění
7.1. Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění dne 10. 6. 2015 od 8.00 do 11.00 hod., případně po předchozí domluvě
(tel. 604 247 702, 541 219 992).

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
8.1. Cena musí být uváděna jako vždy v Kč v členění bez DPH, DPH a s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a je závazná po celou dobu trvání smlouvy a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Není-li uchazeč plátcem DPH, je povinen to uvést do nabídky. Závazným podkladem pro zpracování nabídkové ceny je výkaz výměr.

9. Prokázání kvalifikace
Uchazeč musí v nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz § 53 zákona č. 137/2006 Sb.
Uvedené doklady musí být uchazečem předloženy v prostých kopiích, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

10. Obsahové náležitosti nabídek
Součástí nabídky musí být:
a) Vyplněný Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče (název/jména a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, /označení statutárního zástupce), opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče, nabídková cena zakázky bez DPH, DPH, cena s DPH.
b) Nabídka včetně příloh.
c) Vyplněná vzorová smlouva dle návrhu Smlouvy o dílo 01/2015, která je přílohou zadávacích podmínek. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky stanovené vzorovou smlouvou.
d) Doklady k prokázání splnění kvalifikace.
Doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů - např. podepsané čestné prohlášení.
e) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč souhlasí s podmínkami veřejné zakázky a že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a souhlas uchazeče s uveřejněním obsahu smlouvy týkající se realizace předmětné zakázky, a to ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podpepsaný jednající osobou za uchazeče.
f) Vyplněný položkový rozpočet.

11. Podávání a náležitosti nabídek
11.1. Místem pro podání nabídek je:
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, kancelář ředitelky školy
11.2. Nabídka může být podána pouze písemně, v českém jazyce, v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Oprava prostor staré MŠ pro družinu“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ s uvedením názvu/jména a sídla/místa podnikání uchazeče, IČ, DIČ uchazeče, který nabídku předkládá, a opatřené podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele, případně razítkem, a to osobně v pracovní dny v provozní době organizace od 8.00 hod. do 16.30 hod., nebo doporučenou poštou.
11.3. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
11.4. Termín podání nabídek:
Nabídky musí být doručeny na místo pro podání nabídek nejpozději do 17. 6. 2015 do 16.30 hod. K nabídkám doručeným po tomto termínu se nepřihlíží.

12. Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle hodnotících kritérií
1. nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH, váha 70%
2. lhůta provedení prací, váha 20%
3. reference dodavatele, váha 10%
Jednání komise jsou neveřejné.

13. Zadávací lhůta
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 6 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.
14. Zvláštní podmínky
14.1. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit zadávací podmínky nebo zrušit zadávací řízení.
14.2. Zadavatel nevrací podané nabídky ani nehradí náklady na jejich zpracování.
14.3. Variantní nabídky se nepřipouštějí.
14.4. Zadavatel je oprávněn po uchazeči, jehož nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější, požadovat, aby před uzavřením Smlouvy o dílo 01/2015 předložil originály dokladů o splnění kvalifikace.
14.5. Uchazeč, který nesplní zadávací podmínky, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.


Přílohy zadávacích podmínek:

V Brně dne 4. června 2015


                                    Mgr. Jana Hlaváčková
                                    ředitelka školy