ZŠ

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se nachází v městské části Brno-Královo Pole v klidném prostředí, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže. Byla postavena v roce 1905 pro německou obecnou školu a roku 1919 předána české školní mládeži.
V základní škole vzděláváme podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic", který je vhodný pro všechny děti z celého světa. Jeho součástí je výuka nepovinného předmětu „Český jazyk pro cizince". Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných tříd ve všech ročnících.
Součástí základní školy je přípravná třída určená dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně těm, kterým byl povolen odklad.
Mateřská škola Rybníček včetně přípravné třídy pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Máme se rádi, jsme dobří kamarádi" a zaměřuje se na environmentální výchovu.
Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy, tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Jsme členem Asociace školních sportovních klubů a žáci dosahují vynikajících úspěchů ve sportovních soutěžích.

Nabízíme:
 • volitelné předměty - německý jazyk, ruský jazyk, seminář matematiky, českého jazyka, anglického jazyka,
      přírodních věd a informatiky, dramatická výchova a sportovní hry
 • nepovinná výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku
 • jazykové kurzy českého jazyka pro děti z Evropské unie a třetích zemí
 • dyslektický kroužek
 • plavecký výcvik, lyžařský výcvik
 • školy v přírodě
 • akce, výlety, exkurze
 • pěvecký sbor Paprsek
 • kroužky - anglický a německý jazyk, zábavná matematika, kroužek vědecký a street dance
 • ve školní družině kroužek sportovní
 • přípravná třída
 • mateřská škola s environmentálním zaměřením
 •     třída
         
  jazyková učebna Výuka žáků-cizinců:
 • jazyková příprava žáků z Evropské unie a třetích zemí
 • český jazyk 3 hodiny týdně po dobu půl roku
 • odpolední výuka
 • děti ze všech základních škol, přičemž zůstávají stále jejich kmenovými žáky
 • vzájemná komunikace, úcta a respekt
 •  

  Vybavení:
  • tři učebny výpočetní techniky
  • tři jazykové multimediální učebny s interaktivní tabulí
  • knihovna s informačním centrem pro žáky
  • tělocvična
  • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
  • jídelna-výdejna, výběr ze dvou jídel
  • šatní skříňky
               hřiště                               jídelna