cizinci.png(22 kb)

Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí
v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

v rámci projektu
„Provoz Centra pro cizince JMK“

(AMIF/20/02)

- realizovaný v období od 1. července 2019 do 31. prosince 2020

Nositel projektu:
- Jihomoravský kraj

Zdroj podpory projektu:
Projekt „Provoz Centra pro cizince JMK“ (AMIF/20/02) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva financí České republiky.

Partneři:
- Statutární město Brno
- Diecézní charita Brno
- OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům
- Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu integrace oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (dále jen "osoby ze třetích zemí") na místní úrovni prostřednictvím zajištění kontinuity poskytování služeb Centra pro cizince JMK (Jihomoravského kraje).V rámci projektu poskytuje naše škola výuku českého jazyka pro žáky-cizince:

Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“ je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve  všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky českého jazyka, a to 1-3 hodiny týdně v šesti kurzech po celý rok.

Hlavním cílem projektu je usnadnit žákům - cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim porozumět. Žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých pocházejí. Cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se něco o  slušném chování.


Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

- terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
- odborné sociální poradenství
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
- adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
- integrační multikulturní a volnočasové aktivity
- možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
- PC kurzy a bezplatný přístup na internet
- odborné přednášky na aktuální témata

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Mezírka 1 (6. poschodí)
602 00 Brno
Mobil: 734510213
Telefon: 533433540
Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Otevírací hodiny v prostorách Centra v Brně na ul. Mezírka 1
Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde http://cizincijmk.cz/
Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde http://cizincijmk.cz

Tisková zpráva k projektu

21. 8. 2020
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s diecézní charitou Brno zvou na komentovanou prohlídku vietnamské tržnice s ochutnávkou:
           Vietnam: Země vzdálená i blízká
 

19. 6. 2020
Dotazníkové šetření - akce v létě
           Akce s Centrem pro cizince
 

9. 6. 2020
Centrum pro cizince JMK otevírá letní kurzy pro všechny věkové kategorie dětí, chystajících se od září do školy.
           Dětské letní kurzy češtiny
 

7. 4. 2020
Nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19 prevence rozšíření COVID-19
           Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy
 

19. 3. 2020
Nové povinnosti a informace MVČR pro cizince - prevence rozšíření COVID-19
           https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx